tel: 48 536-206-806 email: t4s@toys4smokers.com
englishpolski

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Kupujący może zwrócić nieuszkodzony produkt na swój koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych od dokonania zakupu.Po otrzymaniu zwrotu, Sprzedający przelewa odpowiednią kwotę na wskazany rachunek Kupującego.


Reklamacje.

1.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane zostaje ograniczona do postanowień niniejszego OWU. W pozostałym zakresie, nieobjętym niniejszym OWU, przyjmuje się, że rękojmia za rzeczy sprzedane zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi można dokonać:

a. pocztą tradycyjną wysyłając list na adres sprzedawcy;
b. bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy;

3. Każde zgłoszenie reklamacji powinno obejmować:

a.  dokładne wskazanie reklamowanego produktu. Zaleca się, aby zgłoszenie zawierało nr katalogowy produktu, który jest wskazany na fakturze dokumentującej sprzedaż. Możliwym jest również powołanie się na nr faktury, jeżeli dotyczyła ona jedynie jednego rodzaju produktu.
b. dokładny opis usterek. Jeżeli reklamacja dotyczy widocznych wad fizycznych zaleca się przesłanie wraz z reklamacją dokumentacji fotograficznej.

4. Każda zgłoszona reklamacja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę w momencie jej rejestracji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 21 dni.    

5. Kupujący zgłaszający wady z tytułu rękojmi nie jest uprawniony do wysyłki przesyłek na koszt Sprzedającego. Przesyłki wysłane na adres Sprzedającego, a nieopłacone przez Kupującego nie będą odbierane przez Sprzedawcę.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca wezwie Kupującego do przesłania dalszych wyjaśnień w sprawie. W szczególności, może on zobowiązać Kupującego do przesłania przedmiotów objętych reklamacją na adres jego siedziby w celu przekazania w/w przedmiotów ekspertowi w celu wydania opinii w sprawie.

7. W przypadku przekazania przedmiotów objętych reklamacją ekspertowi, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu na okres niezbędny do wydania przedmiotowej opinii.

8. Kupującemu zgłaszającemu wady z tytułu rękojmi przysługuje uprawnienie do żądania naprawy rzeczy sprzedanej przez Sprzedawcę. W przypadku, kiedy wada jest tego rodzaju, że jej naprawa nie jest możliwa bądź jest ekonomicznie nieopłacalna, Sprzedawca wymieni przedmiot na wolny od wad bądź na inny przedmiot tego samego rodzaju. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zobowiąże Kupującego do zwrotu towaru objętego reklamacją, oraz dokona zwrotu należności za niego na podany przez Kupującego nr konta.  

9. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na koszt Kupującego.

10. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sprzedawca zwróci poniesione przez Kupującego koszty postępowania reklamacyjnego, w tym w szczególności: koszt odesłania i ponownej dostawy towaru objętego reklamacją.

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca nie zwraca z tego tytułu poniesionych przez Kupującego kosztów.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.